Privacy verklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Dit privacy statement is opgesteld op 28 februari 2024

In Verbinding Yoga verwerkt persoonsgegevens die u (de deelnemer) zelf aan ons heeft verstrekt, omdat u zich heeft aangemeld, gebruik maakt van onze diensten (deelname), of omdat u deze heeft verstrekt bij het invullen van een contactformulier, inschrijf- of intake formulier. In Verbinding Yoga kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Verwerken en bewaren van niet bijzondere persoonsgegevens

In Verbinding Yoga verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (als u hiervoor bent aangemeld), u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening passend te kunnen uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn. Mails aan meerdere personen worden altijd als BCC verstuurd. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

  • Gegevens in uw account binnen het online ledenadministratie systeem

Zodra u gebruik maakt van onze diensten, activeert u een eigen account in ons online ledenadministratie systeem (op dit moment Momoyoga), met een geheim wachtwoord. U kunt op uw account inloggen via de website of app. Hierin staan tenminste de volgende gegevens: voornaam, achternaam en e-mailadres. Voor de privacy verklaring van Momoyoga verwijzen wij naar deze pagina.  U kunt op elk moment deze overige gegevens wijzigen en verwijderen door in te loggen.

In uw account worden automatisch gegevens opgeslagen, zoals de lessen die u heeft gevolgd.

Als u geen gebruik meer maakt van onze diensten worden uw accountgegevens verwijderd binnen de wettelijk geldende termijn.

  • Gegevens via het contactformulier op de website (www.inverbindingyoga.nl) en e-mails

Naam, telefoonnummer en e-mailadres zijn verplicht bij het invullen van het contactformulier. Bij een vraag is er een mailwisseling of telefoongesprek. Alle e-mails worden maximaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd.

  • Gegevens op de website

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden veelal gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

  • Nieuwsbrief

De nieuwsbrief die In Verbinding Yoga verstuurd, wordt verstuurd via Mailchimp. Ook Mailchimp dient zich te houden aan de (Europese) privacy wetgeving en is dus verplicht om zorgvuldig om te gaan met alle emailgegevens die zij ontvangen. Onze nieuwsbrief wordt alleen verspreid met de reden om alle leden en geïnteresseerden in In Verbinding Yoga op de hoogte te stellen van alle evenementen en activiteiten en om informatie en aanbiedingen van In Verbinding Yoga te delen. Wij delen geen emailadressen aan andere bedrijven en gebruiken de gegevens ook niet voor andere doeleinden dan de hierboven beschreven doeleinden. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link die in iedere nieuwsbrief staat vermeld en door een email te sturen naar sandra@inverbindingyoga.nl.

Bijzondere persoonsgegevens

We vragen u middels een inschrijf- of intake formulier extra gegevens aan te leveren. Bijvoorbeeld bij het inschrijven van de lessen en bij het aanvragen van extra informatie bij herstel-yoga of therapie lessen. Het doel van deze gegevens is om een beter beeld te krijgen van uw gezondheidssituatie en om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met uw klachten tijdens de diensten (bijvoorbeeld contra-indicaties voor bepaalde yogaoefeningen, of juist oefeningen die gezien uw klachten juist zeer geschikt zijn). Dit zijn persoonsgegevens die door hun aard gevoelig zijn (bijvoorbeeld medische informatie) en extra bescherming vereisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit zijn gegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt, dus je bepaalt zelf welke gegevens je aanlevert. Als je de gegevens niet verstrekt heeft dit geen nadelige gevolgen.

  • Verwerken en bewaren van bijzondere persoonsgegevens en dossier

Bijzondere persoonsgegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens maximaal volgens de wettelijke termijn bewaard en daarna vernietigd.

Bij het volgen van herstelyogalessen en/of therapielessen worden uw gegevens worden bewaard in een dossier. Het dossier bevat behalve de contactgegevens en de door u aangeleverde gegevens ook aantekeningen over de progressie van uw gezondheidstoestand tijdens deelname aan onze diensten. Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die wij hebben verkregen van de zorgverlener die u heeft doorverwezen en mogelijk gegevens, die wij na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij andere zorgverleners.

  • Gebruik en delen van bijzonder persoonsgegevens

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor andere doelen gebruikt worden en gedeeld met derden. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar.

– Om uw artsen en behandelaars te informeren over uw progressie in de vorm van een behandelverslag.

– Voor het gebruik door een bevoegde waarnemer.

– In geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing, opleidingen en super/intervisie groepen.

Vertrouwelijkheid bijzondere persoonsgegevens

De vertrouwelijkheid van deze gegevens zijn belangrijk. Wij zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens en bewaren de gegevens niet langer dan nodig of wettelijk verplicht. Alle persoonlijke gegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten, worden deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Je hebt ten alle tijden recht om uw dossier in te zien, mee te nemen (data-portabiliteit), of te laten verwijderen.

Delen met anderen

In Verbinding Yoga verstrekt jouw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals:

–       belastingdienst, optioneel indien gewenst inzage in facturen met adresgegevens

–       websitehost, voor de opslag van gegevens gelinkt aan e-mailadres  –sandra@inverbindingyoga.nl en info@inverbindingyoga.nl

–       Nieuwsbrief software: vanwege het versturen van de nieuwsbrief over diensten van In Verbinding Yoga. Je kunt je altijd zelf uitschrijven uit de nieuwsbrief.

–       Boekhoudsysteem: voor de verwerking en boeken van betalingen

–       Belastingadviseur/accountant: zij controleren de gegevens voor de boekhouding

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt natuurlijk altijd het recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor neemt u contact met ons op.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. In Verbinding Yoga neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Beveiliging van je gegevens

In Verbinding Yoga zorgt ervoor dat je gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik neemt u contact met ons op.

In Verbinding Yoga wil je er ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn

In Verbinding Yoga bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact op te nemen. Uw e-mailadres wordt na 24 uur direct uit het bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer er wijzigingen zijn in hoe wij met gegevens omgaan, zullen wij de privacyverklaring aanpassen.

Over In Verbinding Yoga

In Verbinding Yoga is een bedrijf gevestigd in Eindhoven, waar Critical Alignment Yoga, Herstel-yoga, Mindfulness Yoga en gerelateerde diensten worden aangeboden. In Verbinding Yoga is rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. Vogelzangs, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 70446040. De locatie waar de dienstverlenging plaatsvind is Gezondheidspunt en Fysiotherape Heezereweg aan de Heezerweg 307, 5643 KE Eindhoven .

Contactgegevens

Drs. Sandra Vogelzangs – eigenaar en contactpersoon. In Verbinding Yoga: Heezerweg 307, 5643 KE Eindhoven. Postadres: Frater Romboutstraat 7A, 5571 KX Bergeijk.

M: 06-41967698; @: sandra@inverbindingyoga.nl ; W: www.inverbindingyoga.nl

AVG

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/